Внутрішні війська мвс україни - страница 9

Освящена проблема реализации кредитно-модульной системы обучения в высших учебных заведениях МВД Украины. Суть проблемы заключается в определенном несоответствии дидактических принципов обучения по этой системе нормам и правилам организации жизнедеятельности учебного воинского коллектива. Основываясь на собственном опыте и практических результатах обучения по названной системе, авторы предлагают пути и методы решения этой проблемы.
С. 46


Summary


UDK 355.351


I.F. Rolin, S.A. Starodubtsev


Supply support organizing of distribution of the interior forces, Ukraine under conditions of emergency


Peculiarly of supply support organizing was determined and structure system elements of supply support distribution of the Interior Forces, Ukraine under conditions of emergency were substantiated.

Р. 30


UDK 35.071.1


^ V.P. Piwsarev, V.I. Goshkov


Problems of creation and improvements of overland combat technology (technicians) for mobile shaping the internal troopses MIA of Ukraines


Brought comparative feature of combat machines of different countries and determined way of making a new technology (technicians) for mobile shaping the internal troopses MIA Ukraines.

C. 36


UDK 37.01


^ V.S. Ploskin


Famous traditions of запорожского cossacks - непочатый source for патриотичного education военнослужащих


On the base of paradigm of history ukrainian cossacks activity in становлении ukrainian государственности is offerred to create own (national) идеологическую concept of principles and methods an воспитательной work with the personal composition военнослужащих and employees of power structures and, in accordance with this concept, begin preparing the officers of psychologists (chaplains).


Р. 40


UDK 37.035.1


N.N. Gupan, V.M. Sotnichenko, G.O. Frayman


Introduction credit-module system to organizations an educating in высшем soldierly scholastic заведении: experience and results


The article is devoted to the problem of credit – modular system of education realization in the higher educational establishments of MIA of Ukraine. The authors consider that the essence of the problem is contained in the definite contradiction between didactic principles of education according to this system and the rules and norms of organization of the educational military group’s vital activity. Grounded on the personal experience and practical results of education with the use of this technology the authors propose the ways and the methods of this problem’s decision.

Р. 46

Д ^ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ НАБІР ДО АД’ЮНКТУРИ
о ад’юнктури на підставі конкурсного відбору приймаються офіцери внутрішніх військ МВС України, а також офіцери інших військових формувань України, які працюють за фахом відповідно до спеціальності ад’юнктури і перебувають на дійсній військовій службі, мають вищу освіту, позитивно зарекомендували себе на службі та виявили здібності до педагогічної або науково-дослідницької роботи.

Як виняток на технічні спеціальності приймаються офіцери з вищою спеціально-технічною та середньою військовою освітою.

До ад’юнктури можуть бути зараховані офіцери віком, не старше 35 років, а з оперативно-тактичної спеціальності – не старше 38 років.

Ад’юнктура при ВІ ВВ МВС України проводить підготовку ад’юнктів за такими спеціальностями:

– 20.01.01 “Воєнне мистецтво”;

– 20.02.14  “Озброєння і військова техніка” (технічні науки).

Рапорт про прийом до ад’юнктури подається за командою до 1 лютого року вступу. Копія рапорту надсилається на ім’я начальника ВІ ВВ МВС України.

У рапорті повинно бути зазначено:

– наукову спеціальність, на яку планується вступ;

– службову адресу (поштовий індекс, область, район, місто, номер військової частини);

– прізвище, ім’я, по батькові кандидата до ад’юнктури;

– іноземну мову, яку вивчав кандидат;

– дані про складені кандидатські іспити (дата та місце складання, оцінка) і згода на участь у конкурсі за результатами складених кандидатських іспитів.

Разом із рапортом подаються:

– список наукових праць, за відсутності наукових праць – науковий реферат з обраної спеціальності за встановленою формою;

– засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу та витяг із залікової відомості;

– службова характеристика;

– довідка про стан здоров’я із зазначенням можливості навчання в ад’юнктурі;

– службова картка;

– витяг з особової справи про проходження військової служби.

Командири військових частин, начальники установ внутрішніх військ МВС України рапорти офіцерів зі своїми висновками та зазначеними вище документами подають до управління кадрів Головного управління внутрішніх військ МВС України.

Рішення про допущення до вступних іспитів в ад’юнктуру або про відмову приймаються приймальною комісією. Про прийняте рішення вступник до ад’юнктури повідомляється не пізніше двох місяців до початку вступних іспитів.

Вступники до ад’юнктури складають такі іспити: спеціальна дисципліна в обсязі діючих програм вищих закладів освіти; іноземна мова; філософія.

Вступний іспит зі спеціальної дисципліни передує іншим іспитам. Повторне складення іспитів не дозволяється.

Офіцери, які склали повністю або частково кандидатські іспити (зі спеціальної дисципліни, іноземної мови, філософії), при вступі до ад’юнктури за їх згодою звільняються від відповідних вступних іспитів, якщо від дня складання кандидатських іспитів пройшло не більше 10 років, і мають перевагу під час зарахування при однакових результатах конкурсу. При цьому кандидатський іспит зі спеціальної дисципліни має бути складений у Військовому інституті внутрішніх військ МВС України.

Офіцери, які вступають до ад’юнктури, повинні використати чергову відпустку до моменту вступу до ад’юнктури.

З програмами вступних іспитів можна ознайомитися в науково-організаційному відділі Військового інституту ВВ МВС України.

Набір до ад’юнктури при Військовому інституті внутрішніх військ МВС України проводиться на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2003 р. № 262 та наказу командувача внутрішніх військ МВС України від 26 травня 2003 р. № 183.

Вступні іспити до ад’юнктури Військового інституту проводяться з 10 вересня по 9 жовтня.


Адреса: 61001, м. Харків-1, пл. Повстання, 3. Заступнику начальника Військового інституту МВС України з наукової роботи.

Телефони для довідок: код (8-0572) 26-76-68, 732-37-56 (дод. 4-68).


Підписано до друку 17.10.2005 р.

Папір ксероксний. Друк ризограф.

Умов. друк. арк. 6,01. Обл.-вид. арк. 6,2.

Формат 60841/8.

Наклад 300 прим. Зам. № 180.

Віддруковано у друкарні Військового інституту

внутрішніх військ МВС України.

61001, м. Харків-1, пл. Повстання, 3.


 Військовий інститут внутрішніх військ МВС України, 2005


Редактори: Т.І. Васильченко, В.М. Захаров

Художнє оформлення: Л.Д. Виноградова

Комп’ютерний набір: К.В. Новікова

Комп’ютерна верстка: В.М. Захаров0000095030568107.html
0000129120591325.html
0000192078223152.html
0000326729584101.html
0000520901037657.html