Програма факультативного курсу «фразеологія української літературної мови» для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів - страница 2

Співвідносність із певними частинами мови як головний принцип групування фразеологізмів за синтаксичною класифікацією. Іменникові (субстантивні), прикметникові (ад’єктивні), дієслівні (вербальні), прислівникові (адвербіальні) та вигукові (інтер’єктивні) фразеологізми. Модальні фразеологізми.

^ Класифікація фразеологічних одиниць з точки зору їхнього походження (етимологічна).

Історія формування фразеологічного фонду української мови. Багатство й розмаїття фразеологічного фонду української мови. Етимологія фразеологічних одиниць, її предмет і головні завдання. Методика етимологічного пошуку. Фразеологія питома й запозичена. Пласти питомої фразеології з історичного погляду. Фразеологія спільноіндоєвропейська, спільнослов’янська, спільносхіднослов’янська, її найвиразніші риси та найголовніші групи.

Фразеологія власне українська. Джерела виникнення питомої фразеології. Переосмислення професійних і термінологічних виразів як продуктивний шлях поповнення української фразеології, головні їх групи. Український фольклор, художня література та публіцистика в джерельній базі національної фразеології. Поняття національно-мовного колориту фразеології. Відображення в питомій фразеології історії й реалій буття українського народу, його менталітету, рис духовної й матеріальної культури. Самобутність національної картини світу, відображеної в українській фразеології.

Фразеологічні запозичення з інших мов. Поняття фразеологічних інтернаціоналізмів. Антична фразеологія, її групи, головні ознаки та особливості використання. Біблійна фразеологія, її групи, головні ознаки та особливості використання. Фразеологічні запозичення з літературних та історичних джерел пізнішого часу. Ступінь і форми освоєння запозичених фразеологізмів в українській мові. Фразеологічні кальки та напівкальки, їх місце посеред фразеологічних запозичень. Фразеологічні варваризми, їх формальні та стилістичні особливості.


^ Класифікація фразеологічних одиниць з точки зору їх звукової організації.

Фонічно впорядковані та нейтральні фразеологізми. Засоби фонічного впорядкування фразеологізмів (ритмічна організація, елементи римування, звукові повтори).


Внутрішньопредметні зв’язки: мова як складова частина національної культури; критерії виділення мовних одиниць і принципи їх класифікації; слово як мовна одиниця, поняття про лексичне та граматичне значення; типи лексичного значення слова; іншомовна лексика, її генетичні й тематичні групи, головні ознаки та форми освоєння в українській мові; етимологія як розділ науки про мову; вчення про частини мови; поняття про словосполучення та речення, моделі організації словосполучень і речень.


Міжпредметні зв’язки: відображення важливих подій національної історії в українській мові (історія України); культурна взаємодія між народами світу (всесвітня історія); культурна й історична спадщина України і світу як важливі джерела поповнення фразеологічного фонду мови (українська й зарубіжна література, українська й світова культура, історія України і всесвітня історія), мовні контакти між різними народами та їх форми (іноземні мови).

^ Фразеологічна система української мови (6 год)
Поняття про фразеологічну систему української мови, її головні риси. Зовнішні зв’язки фразеологічної системи. Пов’язаність фразеологізмів із одиницями інших рівнів і підрівнів мовної системи (фонетичного, лексико-семантичного, морфологічного, синтаксичного).

Внутрішні зв’язки у фразеологічній системі. Фразеологічні парадигми та принципи об’єднання фразеологізмів у них. Лінгвістичні, стилістичні та синтагматичні відношення у фразеологічній системі.


^ Лінгвістичні відношення у фразеологічній системі

Типи й інтенсивність вияву лінгвістичних відношень у фразеологічній системі. Синонімія у фразеологізмах, її головні ознаки. Відмінності в значеннях, ступені вираження значення та стилістичному забарвленні фразеологічних синонімів. Джерела фразеологічної синонімії. Фразеологізми в лексичних синонімічних рядах. Синонімічні ряди фразеологізмів. Перифраз як різновид фразеологічної синонімії. Словники фразеологічних синонімів та перифразів, принципи їх укладання та правила користування ними.

Варіативність компонентів фразеологічних одиниць, її відмінність від фразеологічної синонімії. Незмінні й варійовані фразеологізми. Найпоширеніші форми варіювання фразеологізмів (фонетична, словотвірна, морфологічна, лексична, кількісна, синтаксична).

Антонімія фразеологічних одиниць. Значеннєві та структурні особливості фразеологічної антонімії. Роль семантики фразеологізмів та їхніх компонентів у розвитку фразеологічної антонімії. Словник фразеологічних антонімів, принципи його укладання та правила користування ним.

Однозначні й багатозначні фразеологізми. Багатозначність фразеологізмів, умови та джерела її розвитку. Контекст як головний засіб з’ясування значення багатозначних фразеологізмів.

Омонімія фразеологізмів, особливості її виявлення та причини виникнення. Омонімія фразеологізмів та вільних синтаксичних словосполучень.


^ Стилістичні відношення у фразеологічній системі


Стилістичне розшарування фразеологізмів. Функціонально-стильові та емоційно-експресивні відношення у складі української фразеології.


^ Стилістична класифікація українських фразеологізмів.

Загальновживані та функціонально закріплені фразеологізми, їх кількісне співвідношення в мові.

Загальновживані (нейтральні) фразеологізми, їх надстильовий характер, використання й місце у фразеологічному фонді української мови.

Функціонально закріплені (марковані) фразеологізми, їх стилістична неоднорідність, принципи розмежування. Групи функціонально закріплених фразеологізмів. Розмовна фразеологія, її стилістичні особливості та форми використання. Просторічна та грубо-просторічна фразеологія, її ознаки та сфера побутування. Книжна фразеологія, її частка у фразеологічному фонді української мови, стилістичні особливості, сфера поширення та форми використання в мовленні. Різновиди книжної фразеології, їхні стилістичні функції та різновиди. Фразеологія художнього мовлення. Фразеологія наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Фразеологічні одиниці з науково-термінологічних та професійних систем, їх найпоширеніші тематичні різновиди. Перехід фразеологізмів з одних функціональних стилів до інших.


^ Емоційно-експресивна класифікація українських фразеологізмів.

Нейтральна фразеологія, її риси та використання в мовленні. Експресивно забарвлена фразеологія, її риси та особливості використання. Поняття конотації значення фразеологізмів. Метафоризація значення як найпоширеніший спосіб конотації фразеологічних одиниць.


^ Синтагматичні відношення у фразеологічній системі

Поняття сполучуваності фразеологічних одиниць, її різновиди (обмежена, замкнена, необмежена). Фразеологізми з однопозиційним, двопозиційним та трипозиційним оточенням. Синтаксичні функції фразеологічних одиниць.


Внутрішньопредметні зв’язки: лексична полісемія, синонімія, омонімія, антонімія; стилістична диференціація мовлення; мовні засоби стилістики.


Міжпредметні зв’язки: особливості використання різнотипних фразеологічних одиниць у текстах різних стилів і жанрів (українська та зарубіжна література, гумантарні й негуманітарні предмети шкільного курсу).


^ Використання фразеологізмів у мовленні (10 год)

Особливості побутування фразеологічних одиниць у мовленні.

Класифікація фразеологізмів за вживаністю. Фразеологізми активного функціонування, їх головні риси та стилістичні характеристики. Фразеологізми пасивного функціонування, їх різновиди. Застарілі, нові й оновлені фразеологізми, їх тематичні групи та форми використання в мовленні. Чинники змін у фразеологічній системі мови.

Фразеологізм і контекст. Семантичний і граматичний зв’язок фразеологізмів із контекстом. Засоби введення фразеологізмів у контекст. Роль фразеологізмів різних типів в організації структури висловлювання, у наданні йому певного стилістичного забарвлення. Емоційна та зображувальна функції фразеологізмів у контексті. Фразеологізми як засіб мовної характеристики.

Трансформації фразеологічних одиниць у контексті, їх головні причини та найпоширеніші форми. Зміни в структурі фразеологізмів, їх різновиди. Розширення, скорочення та заміна компонентного складу фразеологічних одиниць, їх головні вияви та функції. Контамінація фразеологізмів, її різновиди. Зміни в семантиці фразеологізмів, їх різновиди (повні й часткові зміни значень фразеологізмів). Руйнування образного значення фразеологічних одиниць. Проміжні типи трансформацій стійких висловів.

Індивідуально-авторські трансформації фразеологічних одиниць. Оказіональні фразеологізми та їхні функції в контексті.


^ Унормованість фразеологічного фонду української мов��

Фразеологічні норми української літературної мови. Найтиповіші помилки у використанні фразеологічних одиниць різних типів (плеоназми, невиправдані заміни, сплутування та усунення компонентів, спотворення образності), їх причини та способи усунення. Немотивоване калькування іншомовних усталених висловів як форма зниження рівня фразеологічної культури мовлення. Мовні штампи, їх причини, найпоширеніші різновиди та способи усунення.


Внутрішньопредметні зв’язки: поняття культури мовлення, її складники; поняття норми літературного мовлення; активний і пасивний словник; поняття ідіолекту; лексичні архаїзми, історизми й неологізми; оказіональне словотворення; функціональні стилі української мови, їх головні ознаки.

Міжпредметні зв’язки: фразеологізми в художньому й науковому стилях мовлення (українська та зарубіжна література, гуманітарні й негуманітарні предмети шкільного курсу).


^ Фразеологічна лексикографія (3 год)

Українська фразеологічна лексикографія, історія її становлення та розвитку. Найвизначніші здобутки української фразеологічної лексикографії та пареміографії, їх роль у збагаченні традицій національного мовознавства та країнознавства. Чільні постаті українського фразеологічного словникарства та їхні праці.

Фразеологічні словники й довідники, принципи їх укладання (алфавітний, гніздовий, комбінований), особливості структури та правила користування ними. Місце фразеологічних словників у національній лексикографії. Типологія фразеологічних словників (одномовні та перекладні фразеологічні словники; реєстраційні й тлумачні фразеологічні словники).


^ Одномовні й перекладні фразеологічні словники

Одномовні фразеологічні словники, принципи їх укладання, особливості структури та правила користування. Різновиди одномовних фразеологічних словників, їх специфіка. Тлумачні фразеологічні словники. Словники й довідники з етимології фразеологічних одиниць. Словники фразеологічних синонімів та антонімів.

Двомовні й багатомовні фразеологічні словники, принципи їх укладання, особливості структури та правила користування.

Представленість фразеологічних одиниць у словниках інших типів, особливості репрезентації фразеологічного фонду української мови в них.

Українські паремійники, особливості їх укладання, структури й використання. Найвідоміші українські паремійники.

Перспективи української фразеологічної лексикографії й пареміографії.


Внутрішньопредметні зв’язки: історія становлення й розвитку української лексикографії, типологія словників, принципи їх укладання, особливості структури та правила користування.


Міжпредметні зв’язки: переклад українських фразеологізмів іноземними мовами, використання одномовних і багатомовних фразеологічних словників при перекладі тексту (іноземні мови); паремії, особливості їх змісту й форми, побутування в мові та використання в літературі (українська література й фольклор, зарубіжна література).

^ Учні повинні знати:

предмет і завдання фразеології як розділу мовознавства;

історію становлення й розвитку та найголовніші здобутки української фразеології як розділу мовознавства, її найвизначніших представників;

роль і місце фразеології в загальній системі мови;

спільні й відмінні риси фразеологізмів і слів, вільних словосполучень та речень;

основні ознаки фразеологізмів, особливості їхніх значення, структури, граматичного оформлення та виконуваних ними синтаксичних функцій;

класифікації фразеологічних одиниць за найголовнішими показниками (з погляду семантичної злютованості їхніх компонентів, структури, граматичних характеристик, походження, емоційно-експресивного забарвлення, вживання, стилістичних особливостей);

найголовніші типи фразеологічних одиниць;

основні джерела становлення та поповнення українського фразеологічного фонду й найголовніші способи утворення фразеологізмів;

зв’язки й відношення у фразеологічній системі української мови;

номінативні й комунікативні функції фразеологізмів у мовленні;

найголовніші фразеологічні норми літературного мовлення;

найпоширеніші способи використання фразеологізмів, зміни в значенні та структурі фразеологічних одиниць відповідно до комунікативної мети;

основні словники й довідники з української фразеології, принципи їх укладання, особливості структури та правила використання, чільних представників української фразеологічної лексикографії.


Учні повинні вміти:

визначати фразеологізми в реченні й тексті, відрізняти їх від вільних словосполучень;

пояснювати значення й походження найпоширеніших фразеологізмів самостійно або за допомогою словників та довідників;

визначати синтаксичну роль фразеологізмів у реченні;

давати вичерпну характеристику стилістичним особливостям фразеологізмів;

доречно використовувати фразеологізми в мовленні з урахуванням їхнього значення й стилістичних особливостей та відповідно до норм літературного мовлення;

здійснювати детальний мовний розбір фразеологізмів у контексті й поза ним;

добирати фразеологічні синоніми, антоніми, розрізнювати фразеологічні омоніми, значення багатозначних фразеологізмів;

орієнтуватися в різнотипних варіаціях фразеологічних одиниць;

добирати українські відповідники до іншомовних фразеологічних одиниць різних типів;

характеризувати історичні процеси в українській фразеології, визначати фразеологічні історизми, архаїзми й неологізми;

визначати й характеризувати індивідуально-авторські риси у використанні фразеологізмів;

володіти методами фразеологічних досліджень;

користуватися фразеологічними словниками й довідниками різних типів відповідно до потреби.


^ ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ЗАНЯТЬ З ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ

“ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ”
^ Зміст роботи

Кількість

навчальних годин

Дата прове-

Дення^ ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА
(2 години)1-2

Фразеологія як розділ мовознавства, її предмет і завдання, місце в системі науки про мову, актуальні проблеми і перспективи.

Історія становлення й розвитку української фразеології, її найвизначніші здобутки й чільні представники.

2


^ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ, ЇХ ПРИРОДА, ОЗНАКИ І НАЙГОЛОВНІШІ ТИПИ (12 годин)


3

Фразеологія як сукупність сталих зворотів української мови.

1
4-5

Фразеологічна одиниця, її ознаки. Поняття про фразеологічно зв’язане значення. Комунікативні й номінативні фразеологізми. Слово як компонент фразеологічної одиниці.

Спільні й відмінні риси фразеологізмів та слів і вільних словосполучень. Найпоширеніші шляхи виникнення фразеологізмів. Типологія фразеологічних одиниць.

2
6-7

Структурно-семантична класифікація фразеологізмів. Типи фразеологізмів за семантичною злютованістю компонентів, їх особливості.

2
8-9

Структурна, морфологічна, синтаксична та фонічна класифікації фразеологічних одиниць.

210-14

Історія формування фразеологічного фонду української мови. Багатство й розмаїття української фразеології.

Класифікація фразеологічних одиниць з точки зору їхнього походження. Фразеологія питома й запозичена. Джерела виникнення і пласти питомої фразеології. Фразеологія спільно індо європейська, спільнослов’янська, спільно східнослов’янська, її найвиразніші риси та найголовніші групи. Фразеологія власне українська. Національно-мовний колорит фразеології. Самобутність національної картини світу, відображеної в українській фразеології.

Фразеологічні запозичення з інших мов. Фразеологічні інтернаціоналізми. Антична та біблійна фразеологія, їх групи, головні ознаки та особливості використання. Фразеологічні запозичення з літературних та історичних джерел пізнішого часу. Ступінь і форми освоєння запозичених фразеологізмів в українській мові. Фразеологічні варваризми.

5
^ ФРАЗЕОЛОГІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (6 год)15

Поняття про фразеологічну систему української мови, її головні риси. Зовнішні та внутрішні зв’язки фразеологічної системи. Лінгвістичні відношення у фразеологічній системі, їх типи. Синонімія у фразеологізмах, її головні ознаки. Варіативність компонентів фразеологічних одиниць. Найпоширеніші форми варіювання фразеологізмів.

1
16

Антонімія фразеологічних одиниць. Багатозначність та омонімія фразеологізмів. Омонімія фразеологізмів та вільних синтаксичних словосполучень.

1
17-18

Стилістичні відношення у фразеологічній системі, їх різновиди. Стилістичне розшарування фразеологізмів.

Стилістична класифікація українських фразеологізмів. Загальновживані та функціонально закріплені фразеологізми, їх особливості й використання в мові.

Групи функціонально закріплених фразеологіз мів. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова.

2
19

Емоційно-експресивна класифікація українських фразеологізмів. Нейтральна та експресивно забарвлена фразеологія, їхні найприкметніші риси та використання в мовленні. Конотація значення фразеологізмів.

120

Синтагматичні відношення у фразеологічній системі. Поняття сполучуваності фразеологіч них одиниць, її різновиди.

1
^ ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ (10 годин)21

Класифікація фразеологізмів за вживаністю. Фразеологізми активного й пасивного функціонування, їх головні риси та стилістичні характеристики. Застарілі, нові й оновлені фразеологізми, їх тематичні групи та форми використання в мовленні.

1
22

Фразеологізм і контекст.

1
23-24

Роль фразеологізмів різних типів в організації структури висловлювання, у наданні йому певного стилістичного забарвлення. Емоційна та зображувальна функції фразеологізмів у контексті.

2
25-28

Структурні й семантичні трансформації фразеологічних одиниць у контексті, їх головні причини та найпоширеніші форми.

Індивідуально-авторські трансформації фразеологічних одиниць. Оказіональні фразеологізми та їхні функції в контексті.

4
29-30

Фразеологічні норми української літературної мови. Найтиповіші помилки у використанні фразеологічних одиниць різних типів, їх причини та способи усунення.

2
^ ФРАЗЕОЛОГІЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ (3 год)31

Українська фразеологічна лексикографія, її становлення й розвиток, найвизначніші здобутки й чільні постаті.

1
32-33

Фразеологічні словники й довідники, принципи їх укладання, типологія, особливості структури та правила користування ними.

2
34

^ Підсумкове заняття. Повторення, узагальнення й систематизація матеріалу, вивченого протягом року.

1
0044228847305839.html
0044330319909227.html
0044553068612728.html
0044704564153674.html
0044740288428569.html